หน้าแรก เศรษฐกิจ เตรียมตั้งเขตศก.พิเศษในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เล็งยกเลิกเขตปลอดอากร

เตรียมตั้งเขตศก.พิเศษในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เล็งยกเลิกเขตปลอดอากร

รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท. แจ้งว่า จากการดำเนินงานของเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรที่เป็นอุปสรรคด้านการค้า ทำให้ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไม่สามารถประกอบธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการทอท.ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ทอท.เสนอร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ….) พ.ศ. …. ว่าด้วยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทางศุลกากรต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาและเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาดำเนินการ

ต่อมา ทอท.ได้มีหนังสือที่ 5309/2558 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เสนอร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ….) พ.ศ. …. ว่าด้วยจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทางศุลกากรให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ซึ่ง ทอท.ได้เชิญส่วนงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่ ทอท.เสนอเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงคมนาคม กรมศุลกากร กรมสรรพากร นายกสมาคม ตัวแทนขนส่งทางอากาศ นายกสมาคมการค้าธุรกิจการบินขนส่งสินค้า และผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. โดย ทอท.ได้บรรยายสรุปภาพรวมของเขตปลอดอากร ปัญหาอุปสรรคในการขนส่งสินค้าทางอากาศของไทยในปัจจุบัน หลักการและเหตุผลความเป็นมาในการเสนอร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษทางศุลกากร แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับโดยร่างกฎหมายฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชะลอการขอใบอนุญาตของสินค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาบริหารสินค้าคงคลังในประเทศไทยสำหรับการส่งออกเพื่อประโยชน์ในการเป็นศูนย์กลางการจัดเก็บสินค้าคงคลังของภูมิภาคและการบริหารต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ อาทิ ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ อาหารสด หรืออาหารสำเร็จรูป ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่ต้องการใบอนุญาตและมีต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูงในการรักษาสภาพและเคลื่อนย้าย

“โดย ทอท.ได้เสนอพื้นที่สำหรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทางศุลกากร หากร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. มีผลบังคับใช้ โดยอาจใช้พื้นที่คลังสินค้าหลังที่ 1เป็นโครงการนำร่อง และพื้นที่ข้างที่ทำการไปรษณีย์และพื้นที่ฝั่งตรงข้ามเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เตรียมไว้สำหรับการพัฒนาพื้นที่ดำเนินการด้านโลจิสติกส์ภายใต้กรอบเขตพัฒนาเศรษฐกิจท่าอากาศยานต่อไป”

ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ ทอท.จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเป็นแผนดำเนินงานจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทางศุลกากร ณ ทสภ.และส่งให้กระทรวงคมนาคมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษพิจารณาต่อไป โดยไม่ต้องเสนอร่างกฎหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณา เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษประกอบด้วย หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) หรือรองหัวหน้า คสช.ที่หัวหน้าคสช.มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมเป็นกรรมการอยู่แล้ว จึงมีความพร้อมที่จะพิจารณาทั้งร่างกฎหมายและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทางศุลกากรตามที่ ทอท.เสนอ โดยให้ ทอท.จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอร่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

The Secret to Your Company’s Financial Health is Very Important

A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon...

A Look at How Social Media & Mobile Gaming Can Increase Sales

A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon...

Boxtrade Lands $50 Million in Another New Funding Round with IBM

A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon...

Dell Will Invest $125 Billion in China’s Tech in the Next 5 Years

A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon...

Mobile Marketing is Said to Be the Future of E-Commerce

A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon...