หน้าแรก เศรษฐกิจ กลุ่ม ปตท. รับรางวัลคณะกรรมการบริษัทที่มี CG แห่งปี 2558

กลุ่ม ปตท. รับรางวัลคณะกรรมการบริษัทที่มี CG แห่งปี 2558

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.ได้รับ 2 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น ประจำปี 2558 และ รางวัลเกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่องจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อยกย่องและส่งเสริมคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คำนึงถึงความโปร่งใส  เป็นธรรม  อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการยกระดับมาตรฐานคณะกรรมการ  และส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย1. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ได้รับ 3 รางวัล คือ รางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ” “รางวัลฮอลออฟเฟม (Hall of Fame)  และ รางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี2.บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (พีทีทีจีซี) ได้รับ รางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่นและ รางวัลเพื่อแสดงความยินดีเป็นพิเศษในฐานะบริษัทติด 5  อันดับแรกของอาเซียนที่มีคะแนนความโปร่งใสสูง (TOP 5  ASEAN CG Scorecard) ประจำปี 2558”  3.บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (ไทยออยล์) ได้รับ รางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น”  และ 4. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (ไออาร์พีซี) ได้รับ  “รางวัลคณะกรรมการแห่งปี-   ดีเด่นและ รางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี” 

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแห่งปี  จะพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการใน 5 หัวข้อหลัก  ได้แก่ นโยบายของคณะกรรมการ  คุณสมบัติของกรรมการ  โครงสร้างของคณะกรรมการ  การประชุมคณะกรรมการและการสื่อสาร   และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  โดยพิจารณาคะแนนข้อมูลและคะแนนสัมภาษณ์เจาะลึกถึงบทบาทของคณะกรรมการในทางปฏิบัติประกอบกัน

นายเทวินทร์ กล่าวว่า ปตท. ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและการจัดการมาโดยตลอด เพื่อให้องค์กรพร้อมดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งภายใต้สภาวะการแข่งขันที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   ทั้งนี้ นับตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปลายปี 2544  ปตท. ได้มีนโยบายนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  (GOOD CORPORATE  GOVERNANCE) มาใช้ในการบริหารงานอย่างจริงจัง  เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม ตรวจสอบได้ และเป็นกรอบสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในองค์กร  รวมทั้งเป็นเครื่องมือสำหรับวัดผลประกอบการของ ปตท. ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

The Secret to Your Company’s Financial Health is Very Important

A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon...

A Look at How Social Media & Mobile Gaming Can Increase Sales

A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon...

Boxtrade Lands $50 Million in Another New Funding Round with IBM

A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon...

Dell Will Invest $125 Billion in China’s Tech in the Next 5 Years

A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon...

Mobile Marketing is Said to Be the Future of E-Commerce

A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon...